بایگانی قاط زدگی

نمونه ای از تخلیه ی احساسات ناخوشایند از طریق وبلاگ

همکار من خیلی حرف می زند. همکار من وقتی سیب می خورد صدای گاز زدنش تا میز من می رسد. همکار من ماست را سر می کشد و درست لحظه ای که وارد دستشویی می شود، قبل از اینکه داخل اتاقک خلا بشود، دستش به کمربندش می رود. همکار من وقتی شرکت غذا می دهد […]

روزی، روزگاری، چوپان و گله اش

فرض کنیم آدمیزاد حتما طوری رفتار می کند که در چهارچوبی که تو برایش تعریف کرده ای جا می شود. از این تحقیر برای قاب زرنشان تو چه چیزی بیشتر که آغل گوسفند است؟

قضیه ی یک عدد باید

این آغاز یک مقاله در تبیان است با عنوان “دختران و ارتباط با جنس مخالف” که خیلی تصادفی بهش برخوردم، در این مقاله به بررسی وظیفه ی دختران در ارتباط با جنس مخالف می پردازیم .البته این رهنمودها کلی بوده و پسرها هم می توانند از آن استفاده کنند. اما روی صحبت ما بیشتر با […]

پراکنده جات

اینطرف دنیا که نشسته ای، این قدرت را داری که کامپیوترت را خاموش کنی و احمدی نژاد را بفرستی لایه های پایین تر ذهنت و به چیزهای خوب فکر کنی. انگار مونیتور می شود جعبه ی پاندورایی که می شود درش را بست و فراموش کرد. اما همیشه، در همان لحظه هایی که احمدی نژاد […]

این نوشته هیچ عنوانی ندارد برای اینکه اگر عنوان داشته باشد فضای تراژیک ِ غم آلود ِ آن می پکد

روزانه هم این روزها نداریم. چی داریم؟