بایگانی پزندگی

اصلا شوخی نیست – یک

نگارنده اصرار می کند که برای سرخ کردن ِ ماهی ِ تن Tuna حتما از روغن ِ زیتون استفاده کنید. “چند پر ِ سیر را هم بصورت عمودی خرد کرده و در روغن بیاندازید”، نگارنده در حالیکه با دستانش یک سیر خیالی را از درازا خرد می کند اضافه می کند.