بایگانی پادکستک

پادکستک ِ خودمانی ِ چهار: اقیانوس، باران و پسرک

خیس ِ مهربانی ِ آسمان و خیال ِ اقیانوس و ادامه ی یک رویای شیرین را با موسیقی ِ این حال خوش بریزید روی هم، می شود این پادکستک:

پادکستک ِ خودمانی ِ سه: ناآفتاب

زمستان ِ دراز ِ وحشی از کشتن ما خسته شد، و رفت. برفها هم که بروند، گمان می کنم بشود دوباره فکر کرد، به آفتاب. و من فکر می کنم، مغز سرت که داغ می شود، زیر آفتاب، با خودت فکر می کنی، مه بود و محو شد، بدرک که محو شد! مرتبط: پادکستک ِ […]

پادکستک ِ خودمانی ِ دو

دویدن از سراشیب، با باد بر شانه هایت، و همه ی رنگها می درخشند. دیروز ِ روزناک ِ دیرگشته، می دویدی و افسار نداشتی، و می دویدی، در پی افسار. و افسار نداشتی. و افسار نداشتی. افسار خراب می کند، همه ی هستی تو را. خراب. و خراب. و خراب. مرتبط: پادکستک ِ خودمانی ِ […]

پادکستک ِ خودمانی ِ یک

آوازه خوان ِ همه ی خاطرات ِ دوردست، خواستی بیایی، قدمت روی چشم، نخواستی هم، دلمان خوش است، که دلمان را بر سیخ نکرده ایم، خواستی نیا! بشنوید: