بایگانی یاد گذشته

زیر آن همه درخت ِ گردو

از غروب تا تاریکی ِ کامل زمان کش می آمد و حوصله سر می رفت و همه ی غم های همه ی روزها روی دلت می ریخت. بعد شب می آمد. شبهای طالقان، زیر آن همه درخت ِ گردو، تاریک ِ تاریک اند. و ساکت. پدربزرگم از همان دم ِ غروب می نشست روی مبلش […]

آقای وطن امروز، ویدئو که پا نداره!*

البته که Photography داریم به معنی عکاسی و Photograph داریم به معنای عکس و  Photographer به معنی عکاس، اما Pornography و Pornographer داریم ولی Pornograph نداریم (همین جا هم ویرایش گر زیرش یک خط قرمز کشیده که یعنی این کلمه را نمی شناسد). حتی اگر داشتیم هم، پورنوگراف می شد محصولی که پورنوگرافر می سازد، […]

یک پادکستک ِ قدیمی

نکته ی جالب درمورد این پادکستک این است که خرد خرد جمع شد و البته این بار سوم است که اینجا پستش می کنم (قبلا: پادکستک ِ خودمانی ِ چهار: اقیانوس، باران و پسرک و این بهار را پاییزی مباد – دزدی). متن ِ پادکست اینطور جمع شد، خیس ِ مهربانی ِ آسمان خیال ِ […]

این بهار را پاییزی مباد – دزدی

این بهار را پاییزی مباد. از اینجا دزدیدمش: پادکستک ِ خودمانی ِ چهار: اقیانوس، باران و پسرک