این یکی

جایی این را نگو، اما اگر قرار است به کسی آدرس وبلاگم را بدهم این یکی را می دهم نه آن یکی را.

برای این نوشته یک نظر بنویسید

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

*

Type your comment out: