این نوشته هیچ عنوانی ندارد برای اینکه اگر عنوان داشته باشد فضای تراژیک ِ غم آلود ِ آن می پکد

روزانه هم این روزها نداریم. چی داریم؟

برای این نوشته یک نظر بنویسید

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

*

Type your comment out: