شعر صندوقی

اینکه یک آدمیزادی سازش را بگیرد و برود زیر پنجره ی یک آدمیزاد دیگر و آواز بخواند را می فهمیم یعنی چه. آن چیزی که می خواند را هم می شناسیم، بهش می گویند شعر عاشقانه. شعر اجتماعی هم داریم، سیاسی هم داریم، لابد، و خیلی انواع دیگر. اما شعر انتخاباتی، که یک بیتش هم این پایینی باشد، این یکی در حد کتاب گینس جدید است.

از شاعران بپرس که در شعر می‌شود، جر را به حکم قافیه یا جر جر آورند

قبلا: فتیش هسته

برای این نوشته یک نظر بنویسید

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

*

Type your comment out: