روزی، روزگاری، چوپان و گله اش

فرض کنیم آدمیزاد حتما طوری رفتار می کند که در چهارچوبی که تو برایش تعریف کرده ای جا می شود. از این تحقیر برای قاب زرنشان تو چه چیزی بیشتر که آغل گوسفند است؟

برای این نوشته یک نظر بنویسید

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

*

Type your comment out: