انفجار نور که میگن اینه!

شده منفجر بشی از خوشی؟ بترکی؟ سرتاپات درد بگیره؟ اینو ببین: (لینک)

برای این نوشته یک نظر بنویسید

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

*

Type your comment out: