اردنگ میل دارید؟

از چاله باید آمد بیرون. با اردنگ. تصور کن خودت را که با لگد می زنی به ماتحت خودت!

لابد بعد با صورت می خوری زمین.

ای بابا.

برای این نوشته یک نظر بنویسید

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

*

Type your comment out: