نوشابیدگی

بدین وسیله اعلام می دارد که یک نامه ی بلند انگلیسی نوشتم بدون غلط یاب و هیچ ایرادی نداشت.

نوشابه! باز! می کنیم!

برای این نوشته یک نظر بنویسید

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

*

Type your comment out: