از مصدر ِ ویگولیدن

زیگولی! پیگولی! ویگولی!

صدای صحنه: می شنویم که نویسنده روی میزش رِنگ گرفته است.

برای این نوشته یک نظر بنویسید

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

*

Type your comment out: