اتفاق می افتد

به مادرم گفتم دیگر تمام شد، گفتم همیشه پیش از آنکه فکر کنی اتفاق می افتد، باید برای روزنامه تسلیتی بفرستیم

پس نوشت: خبر بدی نیست. یک تغییر. همان “خدایا مرا آن ده که مرا آن به” ِ مومنین.

برای این نوشته یک نظر بنویسید

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

*

Type your comment out: