این بهار را پاییزی مباد – دزدی

این بهار را پاییزی مباد.

از اینجا دزدیدمش: پادکستک ِ خودمانی ِ چهار: اقیانوس، باران و پسرک

برای این نوشته یک نظر بنویسید

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

*

Type your comment out: