یک نکته ی خیلی بدیهی

ببین، اساسا زندگی کردن یک کار عاملانه* است، دوست داشتن که هیچ.

* “کار عاملانه” را بگیر اینکه در یک رودخانه هستی و دست و پا می زنی دربرابر اینکه روی آب غوطه ور باشی که ببردت.

برای این نوشته یک نظر بنویسید

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

*

Type your comment out: