چنین گفت زرتشت، در مورد فرندفید

فرندفید گردی در زمان خراب بودن ِ امکان جستجو مثل این است که به جای اینکه داخل صندوق پست را نگاه کنی، راه بیافتی بروی درخانه ی همه ی آشناها، بپرسی، “شما فرمایشی داشتید؟”

برای این نوشته یک نظر بنویسید

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

*

Type your comment out: